Μαθήματα Office 2013 Core

H έκδοση 2013 αποτελεί την πιο σύγχρονη έκδοση του Microsoft Office. Ενσωματώνει μοναδικά χαρακτηριστικά, νέες λειτουργίες και προχωράει αρκετά βήματα παραπέρα διασυνδέοντας τα αρχεία μας ακόμη και σε συσκευές που δεν χρησιμοποιούν Windows δίνοντας μας για παράδειγμα τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε αρχεία Excel από το iPad.

Τα μαθήματα στις βασικές εφαρμογές του Office 2013 διακρίνονται σε 4 μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε πρόγραμμα, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο.

office_2013_migration              office_2013_core             office_2013_expert                office_2013_business

Oι κύκλοι μαθημάτων Office 2013 Core, Office 2013 Expert οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιήσεων Microsoft Office Specialist for Office 2013, επιπέδου Core και Expert αντίστοιχα, ενώ υπό προϋποθέσεις σε απόκτηση πιστοποίησης μπορούν να οδηγήσουν και οι κύκλοι μαθημάτων Office 2013 Business.

Office 2013 Core

Πλήρης κύκλος μαθημάτων που καλύπτει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε ο εκπαιδευόμενος να πιστοποιηθεί σαν Microsoft Office Specialist for Office 2013 για τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές γραφείου.


Ο Κύκλος μαθημάτων Office 2013 Core είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσων επιθυμούν να μάθουν να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις βασικότερες εφαρμογές του Microsoft Office 2013. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλόκληρο τον κύκλο μαθημάτων ή να επιλέξει ανάμεσα σε Επεξεργασία Κειμένου (Word 2013), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2013), Παρουσιάσεις (PowerPoint 2013), Υπηρεσίες Διαδικτύου (Outlook 2013) και Βάσεις Δεδομένων (Access 2013) δημιουργώντας το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Η ύλη των μαθημάτων είναι βασισμένη στο επίσημο εκπαιδευτικό ύλικό της Microsoft και οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται από κορυφαίους εισησγητές, μοναδικούς Beta testers για την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist for Office 2013 , πιστοποιημένους από την ίδια τη ως Microsoft Master Instructor ή/και Microsoft Certified Trainers με πολυετή εμπειρία.

Ο κύκλος μαθημάτων Office 2013 Core οδηγεί στην απόκτηση πιστοποίησης Microsoft Office Specialist for Office 2013, την κορυφαία πιστοποίηση Office στον κόσμο με διεθνή εμβέλεια.

Συνοδευτικά των μαθημάτων παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης και προσομοίωσης εξετάσεων ενώ διασφαλίζουμε την επιτυχία σας παρέχοντας τη μοναδική εγγύηση ικανοποίησης που σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε ξανά ολόκληρο τον κύκλο μαθημάτων απολύτως δωρεάν εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι ή αποτύχετε σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Συνοπτικά οι ενότητες και η διδακτέα ύλη:

Εκπαιδευτική Ύλη: MOS Word 2013
1.0 Create and Manage Documents

1.1 Create a Document
This objective may include but is not limited to: creating new blank documents, creating new documents using templates, opening non-native files directly in Word, opening a PDF in Word for editing.

1.2 Navigate through a Document
This objective may include but is not limited to: searching for text within document, inserting hyperlinks, creating bookmarks, using Go To.

1.3 Format a Document
This objective may include but is not limited to: modifying page setup, changing document themes, changing document style sets, inserting simple headers and footers, inserting watermarks, inserting page numbers.

1.4 Customize Options and Views for Documents
This objective may include but is not limited to: changing document views, using zoom, customizing the Quick Access toolbar, customizing the Ribbon, splitting the window, adding values to document properties, using Show/Hide, recording simple macros, assigning shortcut keys, managing macro security.

1.5 Configure Documents to Print or Save
This objective may include but is not limited to: configuring documents to print, saving documents in alternate file formats, printing document sections, saving files to remote locations, protecting documents with passwords, setting print scaling, maintaining backward compatibility.

2.0 Format Text, Paragraphs, and Sections

2.1 Insert Text and Paragraphs
This objective may include but is not limited to: adding text to documents, finding and replacing text, copying and pasting text, inserting text via AutoCorrect, removing blank paragraphs, inserting built-in fields, inserting special characters (©, ™, £).

2.2 Navigate through a Document
This objective may include but is not limited to: changing font attributes, using Find and Replace to format text, using Format Painter, setting paragraph spacing, setting line spacing, clearing existing formatting, setting indentation, highlighting text selections, adding styles to text, changing text to WordArt, modifying existing style attributes.

2.3 Order and Group Text and Paragraphs
This objective may include but is not limited to: preventing paragraph orphans, inserting breaks to create sections, using multiple columns to organize content, using headings to organize content (outline), forcing page breaks.

3.0 Create Tables and Lists

3.1 Create a Table
This objective may include but is not limited to: converting text to tables, converting tables to text, defining table dimensions, setting AutoFit options, using Quick Tables, using headings for table rows and columns.

3.2 Modify a Table
This objective may include but is not limited to: applying styles to tables, modifying fonts within tables, sorting table data, configuring cell margins, using formulas, modifying table dimensions, merging cells.

3.3 Create and Modify a List
This objective may include but is not limited to: adding numbering or bullets, creating custom bullets, modifying list indentation, modifying line spacing, increasing and decreasing list levels, modifying numbering.

4.0 Apply References

4.1 Create Endnotes, Footnotes, and Citations
This objective may include but is not limited to: inserting endnotes, managing footnote locations, configuring endnote formats, modifying footnote numbering, inserting citation placeholders, inserting citations, inserting bibliography, changing citation styles.

4.2 Create Captions
This objective may include but is not limited to: adding captions, setting caption positions, changing caption formats, changing caption labels, excluding labels from captions.

5.0 Insert and Formate Objects

5.1 Insert and Format Building Blocks
This objective may include but is not limited to: inserting Quick Parts, inserting textboxes, utilizing Building Blocks Organizer, customizing building blocks.

5.2 Insert and Format Shapes and SmartArt
This objective may include but is not limited to: inserting simple shapes, inserting SmartArt, modifying SmartArt properties (color, size, shape), wrapping text around shapes, positioning shapes.

5.3 Insert and Format Images
This objective may include but is not limited to: inserting images, applying artistic effects, applying picture effects, modifying image properties (color, size, shape), adding Quick Styles to images, wrapping text around images, positioning images.

Εκπαιδευτική Ύλη: MOS Excel 2013
1.0 Create and Manage Worksheets and Workbooks

1.1 Create Worksheets and Workbooks
This objective may include but is not limited to: creating new blank workbooks, creating new workbooks using templates, importing files, opening non-native files directly in Excel, adding worksheets to existing workbooks, copying and moving worksheets.

1.2 Navigate through Worksheets and Workbooks
This objective may include but is not limited to: searching for data within a workbook, inserting hyperlinks, changing worksheet order, using Go To, using Name Box.

1.3 Format Worksheets and Workbooks
This objective may include but is not limited to: changing worksheet tab color, modifying page setup, inserting and deleting columns and rows, changing workbook themes, adjusting row height and column width, inserting watermarks, inserting headers and footers, setting data validation.

1.4 Customize Options and Views for Worksheets and Workbooks
This objective may include but is not limited to: hiding worksheets, hiding columns and rows, customizing the Quick Access toolbar, customizing the Ribbon, managing macro security, changing workbook views, recording simple macros, adding values to workbook properties, using zoom, displaying formulas, freezing panes, assigning shortcut keys, splitting the window.

1.5 Configure Worksheets and Workbooks to Print or Save
This objective may include but is not limited to: setting a print area, saving workbooks in alternate file formats, printing individual worksheets, setting print scaling, repeating headers and footers, maintaining backward compatibility, configuring workbooks to print, saving files to remote locations.

2.0 Create Cells and Ranges

2.1 Insert Data in Cells and Ranges
This objective may include but is not limited to: appending data to worksheets, finding and replacing data, copying and pasting data, using AutoFill tool, expanding data across columns, inserting and deleting cells.

2.2 Format Cells and Ranges
This objective may include but is not limited to: merging cells, modifying cell alignment and indentation, changing font and font styles, using Format Painter, wrapping text within cells, applying Number formats, applying highlighting, applying cell styles, changing text to WordArt.

2.3 Order and Group Cells and Ranges
This objective may include but is not limited to: applying conditional formatting, inserting sparklines, transposing columns and rows, creating named ranges, creating outlines, collapsing groups of data in outlines, inserting subtotals.

3.0 Create Tables

3.1 Create a Table
This objective may include but is not limited to: moving between tables and ranges, adding and removing cells within tables, defining titles.

3.2 Modify a Table
This objective may include but is not limited to: applying styles to tables, banding rows and columns, inserting total rows, removing styles from tables.

3.3 Filter and Sort a Table
This objective may include but is not limited to: filtering records, sorting data on multiple columns, changing sort order, removing duplicates.

4.0 Apply Formulas and Functions

4.1 Utilize Cell Ranges and References in Formulas and Functions
This objective may include but is not limited to: utilizing references (relative, mixed, absolute), defining order of operations, referencing cell ranges in formulas.

4.2 Summarize Data with Functions
This objective may include but is not limited to: utilizing the SUM function, utilizing the MIN and MAX functions, utilizing the COUNT function, utilizing the AVERAGE function.

4.3 Utilize Conditional Logic in Functions
This objective may include but is not limited to: utilizing the SUMIF function, utilizing the AVERAGEIF function, utilizing the COUNTIF function.

4.4 Format and Modify Text with Functions
This objective may include but is not limited to: utilizing the RIGHT, LEFT and MID functions, utilizing the TRIM function, utilizing the UPPER and LOWER functions, utilizing the CONCATENATE function.

5.0 Create Charts and Objects

5.1 Insert and Format Building Blocks
This objective may include but is not limited to: creating charts and graphs, adding additional data series, switching between rows and columns in source data, using Quick Analysis.

5.2 Format a Chart
This objective may include but is not limited to: adding legends, resizing charts and graphs, modifying chart and graph parameters, applying chart layouts and styles, positioning charts and graphs.

5.3 Insert and Format an Object
This objective may include but is not limited to: inserting text boxes, inserting SmartArt, inserting images, adding borders to objects, adding styles and effects to objects, changing object colors, modifying object properties, positioning objects.

Εκπαιδευτική Ύλη: MOS Outlook 2013
1.0 Manage the Outlook Environment

1.1 Customize Outlook Settings
This objective may include but is not limited to: including original messages with all reply messages, changing text formats for all outgoing messages, customizing the Navigation Pane, blocking specific addresses, configuring views, managing multiple accounts, setting Outlook options.

1.2 Automate Outlook
This objective may include but is not limited to: changing quoted text colors, creating and assigning signatures, using Quick Steps, creating and managing rules, creating auto- replies.

1.3 Print and Save Information in Outlook
This objective may include but is not limited to: printing messages, printing calendars, saving message attachments, previewing attachments, printing contacts, printing tasks, saving messages in alternate formats, creating data files.

1.4 Search in Outlook
This objective may include but is not limited to: creating new search folders, searching for messages, searching for tasks, searching for contacts, searching calendars, using advanced find, using Search by Location.

2.0 Manage Messages

2.1 Create a Message
This objective may include but is not limited to: creating messages, forwarding messages, deleting messages, adding/removing message attachments, adding cc and bcc to messages, adding voting options to messages, replying to all, replying to sender only, prioritizing messages, marking as private, requesting delivery/read receipt, redirecting replies, delegating access.

2.2 Format a Message
This objective may include but is not limited to: formatting text, inserting hyperlinks, applying themes and styles, inserting images, adding a signature to specific messages, formatting signatures, creating and using Quick Parts.

2.3 Organize and Manage Messages
This objective may include but is not limited to: sorting messages, moving messages between folders, adding new local folders, applying categories, configuring junk e-mail settings, cleaning up messages, marking as read/unread, flagging messages, ignoring messages, sorting by conversation, setting attachment reminder options.

3.0 Manage Schedules

3.1 Create and Manage Calendars
This objective may include but is not limited to: adjusting viewing details for calendars, modifying calendar time zones, deleting calendars, setting calendar work times, using multiple calendars, managing calendar groups, overlaying calendars, sharing calendars.

3.2 Create Appointments, Meetings and Events
This objective may include but is not limited to: creating calendar items, creating recurring calendar items, cancelling calendar items, creating calendar items from messages, setting calendar item times, categorizing calendar items, using the scheduling assistant, changing availability status, scheduling resources, utilizing Room Finder.

3.3 Organize and Manage Appointments, Meetings, and Events
This objective may include but is not limited to: setting calendar item importance, forwarding calendar items, configuring reminders, adding participants, responding to invitations, updating calendar items, sharing meeting notes.

3.4 Create and Manage Notes, Tasks, and Journals
This objective may include but is not limited to: creating and managing tasks, creating and managing notes, attaching notes to contacts, creating journal entries, updating task status.

4.0 Manage Contacts and Groups

4.1 Create and Manage Contacts
This objective may include but is not limited to: creating new contacts, deleting contacts, importing contacts from external sources, editing contact information, attaching an image to contacts, adding tags to contacts, sharing contacts, managing multiple address books.

4.2 Create and Manage Groups
This objective may include but is not limited to: creating new contact groups, adding contacts to existing groups, adding notes to a group, updating contacts within groups, deleting groups, deleting group members.

Εκπαιδευτική Ύλη: MOS PowerPoint 2013
1.0 Create and Manage Presentations

1.1 Create a Presentation
This objective may include but is not limited to: creating blank presentations, creating presentations using templates, importing text files into presentations, importing Word document outlines into presentations.

1.2 Format a Presentation Using Slide Masters
This objective may include but is not limited to: applying a slide master, adding new layouts, modifying existing layouts, adding background images, controlling slide numbers, inserting headers and footers, modifying presentation themes.

1.3 Customize Presentation Options and Views
This objective may include but is not limited to: changing page setup options, changing to view in color/grayscale, using views to navigate through presentations, modifying presentation properties.

1.4 Configure Presentations to Print or Save
This objective may include but is not limited to: setting handout print options, printing selections from presentations, packaging presentations for CD, saving presentations as XML, printing presentations in grayscale, printing speaker notes, maintaining backward compatibility.

1.5 Configure and Present Slideshows
This objective may include but is not limited to: creating custom slideshows, configuring slideshow options, rehearsing timing, configuring resolution, using Presenter View, navigating within slideshows, annotating slideshows.

2.0 Insert and Format Shapes and Slides

2.1 Insert and Format Slides
This objective may include but is not limited to: adding slides layouts, duplicating existing slides, hiding slides, deleting slides, modifying slide backgrounds, applying styles to slides.

2.2 Insert and Format Shapes
This objective may include but is not limited to: modifying shape backgrounds, applying borders to shapes, resizing shapes, inserting shapes, creating custom shapes, applying styles to shapes.

2.3 Order and Group Shapes and Slides
This objective may include but is not limited to: inserting section headers, modifying slide order, aligning and grouping shapes, displaying gridlines.

3.0 Create Slide Content

3.1 Insert and Format Text
This objective may include but is not limited to: changing text to WordArt, creating multiple columns in a single shape, inserting hyperlinks, applying formatting and styles to text, creating bulleted and numbered lists.

3.2 Insert and Format Tables
This objective may include but is not limited to: creating new tables, modifying number of rows and columns, applying table styles, importing tables from external sources.

3.3 Insert and Format Charts
This objective may include but is not limited to: creating and modifying chart styles, inserting charts, modifying chart type, adding legends to charts, modifying chart parameters, importing charts from external sources.

3.4 Insert and Format SmartArt
This objective may include but is not limited to: adding shapes to SmartArt, changing color of SmartArt, moving text within SmartArt shapes, reversing direction, converting lists to SmartArt.

3.5 Insert and Format Images
This objective may include but is not limited to: resizing images, cropping images, applying effects, applying styles.

3.6 Insert and Format Media
This objective may include but is not limited to: adjusting media window size, trimming timing on media clips, setting start/stop times, setting media options, linking to external media.

4.0 Apply Transitions and Animations

4.1 Apply Transitions between Slides
This objective may include but is not limited to: inserting transitions between slides, managing multiple transitions, modifying transition effect options.

4.2 Animate Slide Content
This objective may include but is not limited to: applying animations to shapes, applying animations to text strings, adding paths to animations, modifying animation options.

4.3 Set Timing for Transitions and Animations
This objective may include but is not limited to: modifying duration of effects, configuring start and finish options, reordering animations, using the Animation Panel.

5.0 Manage Multiple Presentations

5.1 Merge Content from Multiple Presentations
This objective may include but is not limited to: merging multiple presentations, reusing slides from other presentations, viewing multiple presentations.

5.2 Review Changes
This objective may include but is not limited to: using the Reviewing Pane, comparing revisions, managing changes, managing comments.

5.3 Protect and Share Presentations
This objective may include but is not limited to: encrypting presentations with a password, proofing presentations, marking as final, compressing media, embedding fonts, restricting permissions, removing presentation metadata, checking for accessibility issues, checking for compatibility issues.

Εκπαιδευτική Ύλη: MOS Access 2013
1.0 Create and Manage Presentations

1.1 Create a New Database
This objective may include but is not limited to: creating new databases, creating databases using templates, saving databases in older formats, creating databases using wizards.

1.2 Manage Relationships and Keys
This objective may include but is not limited to: editing references between tables, creating and modifying relationships, setting primary key fields, enforcing referential integrity, setting foreign keys, viewing relationships.

1.3 Navigate through a Database
This objective may include but is not limited to: navigating to specific records, setting a form as the startup option, using navigation forms, setting navigation options, changing views.

1.4 Protect and Maintain a Database
This objective may include but is not limited to: compacting databases, repairing databases, backing up databases, splitting databases, encrypting databases with a password, merging databases, recovering data from a backups.

1.5 Print and Export a Database
This objective may include but is not limited to: printing reports, printing records, maintaining backward compatibility, saving databases as templates, saving databases to external locations, exporting to alternate formats.

2.0 Build Tables

2.1 Create a Table
This objective may include but is not limited to: creating new tables, importing external data into tables, creating linked tables from external sources, importing tables from others database, creating tables from templates and application parts.

2.2 Format a Table
This objective may include but is not limited to: hiding fields in tables, changing data formats, adding total rows, adding table descriptions, renaming tables.

2.3 Manage Records
This objective may include but is not limited to: updating records, adding new records, deleting records, appending records from external data, finding and replacing data, sorting records, filtering records, grouping records.

2.4 Create and Modify Fields
This objective may include but is not limited to: adding fields to tables, adding a validation rules to fields, changing field captions, changing field sizes, changing field data types, configuring fields to auto-increment, setting default values, using input masks, deleting fields.

3.0 Create Queries

3.1 Create a Query
This objective may include but is not limited to: running queries, creating crosstab queries, creating parameter queries, creating action queries, creating multi-table queries, saving queries, deleting queries.

3.2 Modify a Query
This objective may include but is not limited to: renaming queries, adding new fields, removing fields, hiding fields, sorting data within queries, formatting fields within queries.

3.3 Utilize Calculated Fields and Grouping within a Query
This objective may include but is not limited to: adding calculated fields, adding conditional logic, grouping and summarizing data, using comparison operators, using basic operators.

4.0 Create Forms

4.1 Create a Form
This objective may include but is not limited to: creating new forms, creating forms with application parts, saving forms, deleting forms.

4.2 Set Form Controls
This objective may include but is not limited to: moving form controls, adding form controls, modifying data sources, removing form controls, setting form control properties, managing labels.

4.3 Format a Form
This objective may include but is not limited to: modifying Tab order in forms, formatting print layouts, sorting records, applying themes, changing margins, inserting backgrounds, auto-ordering forms, inserting headers and footers, inserting images, modifying existing forms.

5.0 Create Reports

5.1 Create a Report
This objective may include but is not limited to: creating new reports, creating reports with application parts, deleting reports.

5.2 Set Report Controls
This objective may include but is not limited to: grouping data by fields, sorting data, adding sub-reports, modifying data sources, adding report controls, managing labels.

5.3 Format a Report
This objective may include but is not limited to: formatting reports into multiple columns, adding calculated fields, setting margins, adding backgrounds, changing report orientation, changing sort order, inserting headers and footers, inserting images, inserting page numbers, applying themes, modifying exiting reports.