Μαθήματα Office 2013 Expert

H έκδοση 2013 αποτελεί την πιο σύγχρονη έκδοση του Microsoft Office. Ενσωματώνει μοναδικά χαρακτηριστικά, νέες λειτουργίες και προχωράει αρκετά βήματα παραπέρα διασυνδέοντας τα αρχεία μας ακόμη και σε συσκευές που δεν χρησιμοποιούν Windows δίνοντας μας για παράδειγμα τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε αρχεία Excel από το iPad.

Τα μαθήματα στις βασικές εφαρμογές του Office 2013 διακρίνονται σε 4 μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε πρόγραμμα, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο.

office_2013_migration              office_2013_core             office_2013_expert                office_2013_business

Oι κύκλοι μαθημάτων Office 2013 Core, Office 2013 Expert οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιήσεων Microsoft Office Specialist for Office 2013, επιπέδου Core και Expert αντίστοιχα, ενώ υπό προϋποθέσεις σε απόκτηση πιστοποίησης μπορούν να οδηγήσουν και οι κύκλοι μαθημάτων Office 2013 Business.

Office 2013 Expert

Πλήρης κύκλος μαθημάτων που προσφέρει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις επιπέδου Expert στη χρήση των Microsoft Word 2013 και Microsoft Excel 2013.


Ο Κύκλος μαθημάτων Office 2013 Expert είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσων επιθυμούν αποκτήσουν γνώσεις προχωρημένου επιπέδου στις εφαρμογές Microsoft Word 2013 και Microsoft Excel 2013. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλόκληρο τον κύκλο μαθημάτων ή να επιλέξει ανάμεσα σε προχωρημένες γνώσεις Επεξεργασίας Κειμένου μέρος Ι (Word 2013 Part I), σε προχωρημένες γνώσεις Επεξεργασίας Κειμένου μέρος IΙ (Word 2013 Part II), προχωρημένες γνώσεις Υπολογιστικών Φύλλων μέρος Ι (Excel 2013 Part I) και προχωρημένες γνώσεις Υπολογιστικών Φύλλων μέρος ΙΙ (Excel 2013 Part ΙI), δημιουργώντας το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Η ύλη των μαθημάτων είναι βασισμένη στο επίσημο εκπαιδευτικό ύλικό της Microsoft και οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται από κορυφαίους εισησγητές, μοναδικούς Beta testers για την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist for Office 2013 , πιστοποιημένους από την ίδια τη ως Microsoft Master Instructor ή/και Microsoft Certified Trainers με πολυετή εμπειρία.

Ο κύκλος μαθημάτων Office 2013 Expert οδηγεί στην απόκτηση πιστοποίησης Microsoft Office Specialist for Office 2013 Expert και στην πιστοποίηση Microsfot Office Specialist for Office 2013 Master, την κορυφαία πιστοποίηση Office στον κόσμο με διεθνή εμβέλεια.

Συνοδευτικά των μαθημάτων παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης και προσομοίωσης εξετάσεων ενώ διασφαλίζουμε την επιτυχία σας παρέχοντας τη μοναδική εγγύηση ικανοποίησης που σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε ξανά ολόκληρο τον κύκλο μαθημάτων απολύτως δωρεάν εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι ή αποτύχετε σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Συνοπτικά οι ενότητες επιπέδου Expert και η διδακτέα ύλη:

Εκπαιδευτική Ύλη: MOS Word 2013 Expert Part I

https://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-425.aspx

Manage and share documents

1 Prepare documents for review

 • Set tracking options, limit authors, restrict editing, delete document draft version, remove document metadata, mark as final, protect a document with a password.
Design advanced documents

1 Apply advanced formatting

 • Use wildcards in find and replace searches, create custom field formats, set advanced layout options, set character space options, set advanced character attributes, create and break section links, link text boxes.

2 Apply advanced styles

 • Create custom styles, customize settings for existing styles, create character-specific styles, assign keyboard shortcuts to styles.
Create advanced references

1 Manage forms, fields, and mail merge operations

 • Add custom fields, modify field properties, add controls, modify control properties, perform mail merges, manage recipient lists, insert merged fields, preview results.
Create custom Word elements

1 Create and modify building blocks

 • Create custom building blocks, save selections as Quick Parts, edit building block properties, delete building blocks.

2 Create custom style sets and templates

 • Create custom color themes, create custom font themes, create custom templates, create and manage style sets.
Εκπαιδευτική Ύλη: MOS Word 2013 Expert Part II

https://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-426.aspx

Manage and share documents

1 Manage multiple documents

 • Modify existing templates, merge multiple documents, manage versions of documents, copy styles from template to template, use the style organizer, copy macros from document to document, link to external data, move building blocks between documents.

2 Manage document changes

 • Track changes, manage comments, use markup options, resolve multi-document style conflicts, display all changes.
Design advanced documents

1 Apply advanced ordering and grouping

 • Create outlines, promote sections in outlines, create master documents, insert subdocuments, link document elements.
Create advanced references

1 Create and manage indexes

 • Create indexes, update indexes, mark index entries, use index auto-mark files.

2 Create and manage reference tables

 • Create a table of contents, create a table of figures, format a table of contents, update a table of authorities, set advanced reference options (captions, footnotes, citations).
Create custom Word elements

1 Prepare a document for internationalization and accessibility

 • Configure language options in documents, add alt-text to document elements, create documents for use with accessibility tools, manage multiple options for +Body and +Heading fonts, utilize global content standards, modify tab order in document elements and objects.
Εκπαιδευτική Ύλη: MOS Outlook 2013
1.0 Manage the Outlook Environment

1.1 Customize Outlook Settings
This objective may include but is not limited to: including original messages with all reply messages, changing text formats for all outgoing messages, customizing the Navigation Pane, blocking specific addresses, configuring views, managing multiple accounts, setting Outlook options.

1.2 Automate Outlook
This objective may include but is not limited to: changing quoted text colors, creating and assigning signatures, using Quick Steps, creating and managing rules, creating auto- replies.

1.3 Print and Save Information in Outlook
This objective may include but is not limited to: printing messages, printing calendars, saving message attachments, previewing attachments, printing contacts, printing tasks, saving messages in alternate formats, creating data files.

1.4 Search in Outlook
This objective may include but is not limited to: creating new search folders, searching for messages, searching for tasks, searching for contacts, searching calendars, using advanced find, using Search by Location.

2.0 Manage Messages

2.1 Create a Message
This objective may include but is not limited to: creating messages, forwarding messages, deleting messages, adding/removing message attachments, adding cc and bcc to messages, adding voting options to messages, replying to all, replying to sender only, prioritizing messages, marking as private, requesting delivery/read receipt, redirecting replies, delegating access.

2.2 Format a Message
This objective may include but is not limited to: formatting text, inserting hyperlinks, applying themes and styles, inserting images, adding a signature to specific messages, formatting signatures, creating and using Quick Parts.

2.3 Organize and Manage Messages
This objective may include but is not limited to: sorting messages, moving messages between folders, adding new local folders, applying categories, configuring junk e-mail settings, cleaning up messages, marking as read/unread, flagging messages, ignoring messages, sorting by conversation, setting attachment reminder options.

3.0 Manage Schedules

3.1 Create and Manage Calendars
This objective may include but is not limited to: adjusting viewing details for calendars, modifying calendar time zones, deleting calendars, setting calendar work times, using multiple calendars, managing calendar groups, overlaying calendars, sharing calendars.

3.2 Create Appointments, Meetings and Events
This objective may include but is not limited to: creating calendar items, creating recurring calendar items, cancelling calendar items, creating calendar items from messages, setting calendar item times, categorizing calendar items, using the scheduling assistant, changing availability status, scheduling resources, utilizing Room Finder.

3.3 Organize and Manage Appointments, Meetings, and Events
This objective may include but is not limited to: setting calendar item importance, forwarding calendar items, configuring reminders, adding participants, responding to invitations, updating calendar items, sharing meeting notes.

3.4 Create and Manage Notes, Tasks, and Journals
This objective may include but is not limited to: creating and managing tasks, creating and managing notes, attaching notes to contacts, creating journal entries, updating task status.

4.0 Manage Contacts and Groups

4.1 Create and Manage Contacts
This objective may include but is not limited to: creating new contacts, deleting contacts, importing contacts from external sources, editing contact information, attaching an image to contacts, adding tags to contacts, sharing contacts, managing multiple address books.

4.2 Create and Manage Groups
This objective may include but is not limited to: creating new contact groups, adding contacts to existing groups, adding notes to a group, updating contacts within groups, deleting groups, deleting group members.

Εκπαιδευτική Ύλη: MOS PowerPoint 2013
1.0 Create and Manage Presentations

1.1 Create a Presentation
This objective may include but is not limited to: creating blank presentations, creating presentations using templates, importing text files into presentations, importing Word document outlines into presentations.

1.2 Format a Presentation Using Slide Masters
This objective may include but is not limited to: applying a slide master, adding new layouts, modifying existing layouts, adding background images, controlling slide numbers, inserting headers and footers, modifying presentation themes.

1.3 Customize Presentation Options and Views
This objective may include but is not limited to: changing page setup options, changing to view in color/grayscale, using views to navigate through presentations, modifying presentation properties.

1.4 Configure Presentations to Print or Save
This objective may include but is not limited to: setting handout print options, printing selections from presentations, packaging presentations for CD, saving presentations as XML, printing presentations in grayscale, printing speaker notes, maintaining backward compatibility.

1.5 Configure and Present Slideshows
This objective may include but is not limited to: creating custom slideshows, configuring slideshow options, rehearsing timing, configuring resolution, using Presenter View, navigating within slideshows, annotating slideshows.

2.0 Insert and Format Shapes and Slides

2.1 Insert and Format Slides
This objective may include but is not limited to: adding slides layouts, duplicating existing slides, hiding slides, deleting slides, modifying slide backgrounds, applying styles to slides.

2.2 Insert and Format Shapes
This objective may include but is not limited to: modifying shape backgrounds, applying borders to shapes, resizing shapes, inserting shapes, creating custom shapes, applying styles to shapes.

2.3 Order and Group Shapes and Slides
This objective may include but is not limited to: inserting section headers, modifying slide order, aligning and grouping shapes, displaying gridlines.

3.0 Create Slide Content

3.1 Insert and Format Text
This objective may include but is not limited to: changing text to WordArt, creating multiple columns in a single shape, inserting hyperlinks, applying formatting and styles to text, creating bulleted and numbered lists.

3.2 Insert and Format Tables
This objective may include but is not limited to: creating new tables, modifying number of rows and columns, applying table styles, importing tables from external sources.

3.3 Insert and Format Charts
This objective may include but is not limited to: creating and modifying chart styles, inserting charts, modifying chart type, adding legends to charts, modifying chart parameters, importing charts from external sources.

3.4 Insert and Format SmartArt
This objective may include but is not limited to: adding shapes to SmartArt, changing color of SmartArt, moving text within SmartArt shapes, reversing direction, converting lists to SmartArt.

3.5 Insert and Format Images
This objective may include but is not limited to: resizing images, cropping images, applying effects, applying styles.

3.6 Insert and Format Media
This objective may include but is not limited to: adjusting media window size, trimming timing on media clips, setting start/stop times, setting media options, linking to external media.

4.0 Apply Transitions and Animations

4.1 Apply Transitions between Slides
This objective may include but is not limited to: inserting transitions between slides, managing multiple transitions, modifying transition effect options.

4.2 Animate Slide Content
This objective may include but is not limited to: applying animations to shapes, applying animations to text strings, adding paths to animations, modifying animation options.

4.3 Set Timing for Transitions and Animations
This objective may include but is not limited to: modifying duration of effects, configuring start and finish options, reordering animations, using the Animation Panel.

5.0 Manage Multiple Presentations

5.1 Merge Content from Multiple Presentations
This objective may include but is not limited to: merging multiple presentations, reusing slides from other presentations, viewing multiple presentations.

5.2 Review Changes
This objective may include but is not limited to: using the Reviewing Pane, comparing revisions, managing changes, managing comments.

5.3 Protect and Share Presentations
This objective may include but is not limited to: encrypting presentations with a password, proofing presentations, marking as final, compressing media, embedding fonts, restricting permissions, removing presentation metadata, checking for accessibility issues, checking for compatibility issues.

Εκπαιδευτική Ύλη: MOS Access 2013
1.0 Create and Manage Presentations

1.1 Create a New Database
This objective may include but is not limited to: creating new databases, creating databases using templates, saving databases in older formats, creating databases using wizards.

1.2 Manage Relationships and Keys
This objective may include but is not limited to: editing references between tables, creating and modifying relationships, setting primary key fields, enforcing referential integrity, setting foreign keys, viewing relationships.

1.3 Navigate through a Database
This objective may include but is not limited to: navigating to specific records, setting a form as the startup option, using navigation forms, setting navigation options, changing views.

1.4 Protect and Maintain a Database
This objective may include but is not limited to: compacting databases, repairing databases, backing up databases, splitting databases, encrypting databases with a password, merging databases, recovering data from a backups.

1.5 Print and Export a Database
This objective may include but is not limited to: printing reports, printing records, maintaining backward compatibility, saving databases as templates, saving databases to external locations, exporting to alternate formats.

2.0 Build Tables

2.1 Create a Table
This objective may include but is not limited to: creating new tables, importing external data into tables, creating linked tables from external sources, importing tables from others database, creating tables from templates and application parts.

2.2 Format a Table
This objective may include but is not limited to: hiding fields in tables, changing data formats, adding total rows, adding table descriptions, renaming tables.

2.3 Manage Records
This objective may include but is not limited to: updating records, adding new records, deleting records, appending records from external data, finding and replacing data, sorting records, filtering records, grouping records.

2.4 Create and Modify Fields
This objective may include but is not limited to: adding fields to tables, adding a validation rules to fields, changing field captions, changing field sizes, changing field data types, configuring fields to auto-increment, setting default values, using input masks, deleting fields.

3.0 Create Queries

3.1 Create a Query
This objective may include but is not limited to: running queries, creating crosstab queries, creating parameter queries, creating action queries, creating multi-table queries, saving queries, deleting queries.

3.2 Modify a Query
This objective may include but is not limited to: renaming queries, adding new fields, removing fields, hiding fields, sorting data within queries, formatting fields within queries.

3.3 Utilize Calculated Fields and Grouping within a Query
This objective may include but is not limited to: adding calculated fields, adding conditional logic, grouping and summarizing data, using comparison operators, using basic operators.

4.0 Create Forms

4.1 Create a Form
This objective may include but is not limited to: creating new forms, creating forms with application parts, saving forms, deleting forms.

4.2 Set Form Controls
This objective may include but is not limited to: moving form controls, adding form controls, modifying data sources, removing form controls, setting form control properties, managing labels.

4.3 Format a Form
This objective may include but is not limited to: modifying Tab order in forms, formatting print layouts, sorting records, applying themes, changing margins, inserting backgrounds, auto-ordering forms, inserting headers and footers, inserting images, modifying existing forms.

5.0 Create Reports

5.1 Create a Report
This objective may include but is not limited to: creating new reports, creating reports with application parts, deleting reports.

5.2 Set Report Controls
This objective may include but is not limited to: grouping data by fields, sorting data, adding sub-reports, modifying data sources, adding report controls, managing labels.

5.3 Format a Report
This objective may include but is not limited to: formatting reports into multiple columns, adding calculated fields, setting margins, adding backgrounds, changing report orientation, changing sort order, inserting headers and footers, inserting images, inserting page numbers, applying themes, modifying exiting reports.